• Emisja papierów wartościowych

  • analiza i ocena możliwości pozyskania finansowania w drodze emisji akcji lub obligacji
  • sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia emisji
  • nadzór nad procesem subskrypcji, przydziału
  • sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rejestracji papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenia do obrotu na GPW
  • bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect/Catalyst, w tym nadzór nad wypłatą świadczeń za pośrednictwem KDPW
  • współpraca z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi zainteresowanymi inwestycjami w spółki publiczne i niepubliczne
  • przygotowywanie strategii pozyskania kapitału
  • udział w negocjacjach inwestorów ze spółkami
 • Doradztwo strategiczne, fuzje, przejęcia

  • opracowania finansowe
  • wyceny przedsiębiorstw
  • analizy opłacalności inwestycji
  • biznesplany i studia wykonalności
  • prognozy finansowe
  • optymalizacja kosztów finansowania
  • wyszukiwanie i selekcja potencjalnych nabywców (inwestorów)
 • Relacje inwestorskie

  • opiniowanie w zakresie wymogów przekazywania raportów
  • sporządzanie lub weryfikacja raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
  • informowanie o obowiązku przekazania raportu – w przypadku wykrycia jego braku
  • sporządzanie (przy czynnej współpracy ze Spółką) części opisowej i analitycznej raportów okresowych
  • sporządzanie (przy czynnej współpracy ze Spółką) sprawozdań z działalności Spółki (dotyczy sprawozdań/raportów rocznych)
  • doradztwo w zakresie prowadzenia relacji inwestorskich w spółkach publicznych
  • opiniowanie i weryfikacja zakładki relacji inwestorskich na stronie internetowej Spółki